Email - Thư điện tử

Hướng dẫn khai báo tài khoản thư điện tử gmail vào chương trình gửi và nhận thư trên máy tính cá nhân như Outlook Express v6; Microsoft Outlook 2000, XP, 2003 và 2007.

Các tham số

Hướng dẫn chuẩn:

 1. Bật POP trong Gmail. Đừng quên nhấp Lưu Thay đổi khi bạn đã thực hiện xong.
 2. Định cấu hình ứng dụng khách của bạn để khớp với cài đặt dưới đây:
 3. Máy chủ (POP3) Thư Đến - yêu cầu SSL: pop.gmail.com
  Sử dụng SSL: Có
  Cổng: 995
  Máy chủ (SMTP) Thư Gửi đi - yêu cầu TLS: smtp.gmail.com (sử dụng xác thực)
  Sử dụng Xác thực: Có
  Sử dụng STARTTLS: Có (một số ứng dụng khách gọi STARTTLS là SSL)
  Cổng: 465 hoặc 587
  Tên Tài khoản: địa chỉ email đầy đủ của bạn (bao gồm @gmail.com hoặc @ten_mien_cua_ban.com)
  Địa chỉ Email: địa chỉ email của bạn (tennguoidung@gmail.com hoặc tennguoidung@ten_mien_cua_ban.com)
  Mật khẩu: mật khẩu Gmail của bạn

  Trừ khi bạn đang sử dụng chế độ thư gần đây để tải xuống thư từ nhiều ứng dụng khách, đảm bảo rằng bạn đã chọn không để lại thư trên máy chủ. Cài đặt Gmail của bạn quyết định liệu thư có nằm lại trên máy chủ hay không, do đó cài đặt này trong ứng dụng khách sẽ không ảnh hưởng đến cách Gmail xử lý thư của bạn.

  Hãy lưu ý rằng nếu ứng dụng khách của bạn không hỗ trợ xác thực SMTP, bạn sẽ không thể gửi thư qua ứng dụng khách của bạn bằng địa chỉ Gmail của mình.

  Đồng thời, nếu bạn gặp sự cố khi gửi thư nhưng bạn đã xác nhận rằng mã hoá đã được kích hoạt cho SMTP trong ứng dụng thư khách của bạn, hãy cố gắng định cấu hình máy chủ SMTP của bạn trên một cổng khác: 465 hoặc 587.

 4. Giờ đây bạn đã sẵn sàng sử dụng POP bằng địa chỉ Gmail của mình.

được cập nhật 6/10/2009